21.1.2019   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 25/26


Az Okresní soud v Ostravě (Cseh Köztársaság) által 2018. november 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – OPR-Finance s.r.o. kontra GK

(C-679/18. sz. ügy)

(2019/C 25/33)

Az eljárás nyelve: cseh

A kérdést előterjesztő bíróság

Okresní soud v Ostravě

Az alapeljárás felei

Felperes: OPR-Finance s.r.o.

Alperes: GK

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1.

Úgy kell-e együttesen értelmezni a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) 8. és 23. cikkét, mint amely kizárja az olyan nemzeti szabályt, amely szankcióként kimondja, hogy amennyiben a hitelező nem teljesíti azon kötelezettségét, hogy értékelje a fogyasztó hitelképességét a hitelmegállapodás megkötését megelőzően, ez a hitelmegállapodás semmisségét jelenti és a fogyasztó köteles a tőkét a hitelezőnek a fogyasztó pénzügyi teljesítőképességének megfelelő ütemezéssel visszafizetni, amennyiben e szankció (a hitelmegállapodás semmissége) ugyanakkor csak akkor alkalmazandó, ha arra a fogyasztó hivatkozik (vagyis amennyiben semmisségi kifogást terjeszt elő a megállapodás vonatkozásában) egy hároméves elévülési időn belül?

2.

A fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23 i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. és 23. cikkeinek együttes értelmezése alapján a nemzeti bíróság köteles-e hivatalból alkalmazni a nemzeti jogszabályban meghatározott azon szankciót, amelyet a hitelezőnek a fogyasztó hitelképességének értékelésére irányuló kötelezettségének elmulasztásához fűz (vagyis abban az esetben is, ha a fogyasztó nem hivatkozik rá az eljárás során)?


(1)  HL 2008. L 133., 66. o.