21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/26


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Okresním soudem v Ostravě (Česká republika) dne 5. listopadu 2018 – OPR-Finance s.r.o. v. GK

(Věc C-679/18)

(2019/C 25/33)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Okresní soud v Ostravě

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: OPR-Finance s.r.o.

Žalovaná: GK

Předběžné otázky

1)

Brání článek 8 ve spojení s článkem 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES (1) ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS vnitrostátní právní úpravě, která za porušení povinnosti věřitele před uzavřením úvěrové smlouvy posoudit úvěruschopnost spotřebitele stanoví sankci neplatnosti úvěrové smlouvy spojenou s povinností spotřebitele vrátit věřiteli poskytnutou jistinu v době přiměřené jeho možnostem, přičemž však tato sankce (neplatnost úvěrové smlouvy) se uplatní jen v případě, že se jí spotřebitel v tříleté promlčecí době dovolá (tj. namítne neplatnost smlouvy)?

2)

Zakládá článek 8 ve spojení s článkem 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS povinnost vnitrostátního soudu aplikovat sankci stanovenou ve vnitrostátní právní úpravě za porušení povinnosti věřitele posoudit úvěruschopnost spotřebitele z úřední povinnosti (tj. i v případě, že se jí spotřebitel aktivně nedovolá)?


(1)  Úř. věst. 2008, L 133, s. 66