21.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 25/26


Преюдициално запитване от Okresní soud v Ostravě (Чешка република), постъпило на 5 ноември 2018 г. — OPR-Finance s.r.o./GK

(Дело C-679/18)

(2019/C 25/33)

Език на производството: чешки

Запитваща юрисдикция

Okresní soud v Ostravě

Страни в главното производство

Жалбоподател: OPR-Finance s.r.o.

Ответник: GK

Преюдициални въпроси

1)

Допуска ли член 8 във връзка с член 23 от Директива 2008/48/ЕО (1) на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета национално законодателство, което предвижда, че санкцията за неизпълнение на задължението на кредитора да оцени кредитоспособността на потребителя преди сключването на договора за кредит е недействителността на договора за кредит, заедно със задължение на потребителя да върне главницата на кредитора в съответстващ на неговите финансови възможности срок, когато обаче такава санкция (недействителността на договора за кредит) е приложима само в случай, че потребителят се позове на нея (т.е. направи възражение за недействителност на договора) в рамките на тригодишен давностен срок?

2)

Изисква ли член 8 във връзка с член 23 от Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета от националната юрисдикция да прилага служебно санкцията, предвидена в националното законодателство за неизпълнение на задължението на кредитора да оцени кредитоспособността на потребителя (т.е. дори в случаите, когато потребителят не се позовава активно на тази санкция)?


(1)  ОВ L 133, 2008 г., стр. 66.