21.1.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 25/26


2018 m. lapkričio 5 d.Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(Byla C-678/18)

(2019/C 25/32)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Prejudicinis klausimas

Ar BDR (1) 90 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad pagal ją jurisdikcija skirti laikinąsias priemones, įskaitant apsaugos priemones, imperatyviai suteikta visiems joje nurodytiems valstybės narės teismams, ar vis dėlto valstybėms narėms suteikiama teisė – visai ar iš dalies – išimtinę jurisdikciją dėl tokių priemonių skyrimo suteikti tik teismams, kurie pagal BDR 80 straipsnio 1 dalį paskirti kaip Bendrijos dizainų teismai (pirmosios ir antrosios instancijų)?


(1)  2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (OL L 3, 2002, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 27 t., p. 142).