21.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 25/26


Преюдициално запитване от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия), постъпило на 5 ноември 2018 г. — Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

(Дело C-678/18)

(2019/C 25/32)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden

Страни в главното производство

Предявила протест страна в касационното производство: Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 90, параграф 1 от Регламент № 6/2002 (1) [на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността] да се тълкува в смисъл, че задължително предоставя на всички посочени в него съдилища на държава членка компетентността да постановяват привременни или обезпечителни мерки, или посочената разпоредба оставя на държавите членки изцяло или отчасти свободата да предоставят компетентността за постановяването на такива мерки изключително на съдилищата, които съгласно член 80, параграф 1 от Регламент № 6/2002 са посочени като (първоинстанционни и второинстанционни) съдилища, които се произнасят по промишлените дизайни на Общността?


(1)  Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 година относно промишления дизайн на Общността (ОВ L 3, 2002 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 33, стр. 70).