21.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 25/23


Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Италия), постъпило на 29 октомври 2018 г. — CO/Comune di Gesturi

(Дело C-670/18)

(2019/C 25/28)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Страни в главното производство

Жалбоподател: CO

Ответник: Comune di Gesturi

Преюдициален въпрос

Допуска ли принципът на недопускане на дискриминация, установен в членове 1 и 2 от Директива 2000/78/ЕО (1) на Съвета от 27 ноември 2000 г., разпоредба като тази на член 5, алинея 9 от Декрет-закон № 95 от 6 юли 2012 г. (преобразуван, с изменения, със Закон № 135 от 7 август 2012 г., изменен с член 6 от Декрет-закон № 90 от 24 юни 2014 г., преобразуван със Закон № 114 от 11 август 2014 г.), която забранява на публичните административни органи да възлагат дейности по проучване и консултиране на вече пенсионирани частни или държавни служители?


(1)  Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).