7.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 4/19


Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d’appel de Paris (Frankrike) den 24 oktober 2018 – IT Development SAS mot Free Mobile SAS

(Mål C-666/18)

(2019/C 4/26)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel de Paris

Parter i det nationella målet

Klagande: IT Development SAS

Motpart: Free Mobile SAS

Tolkningsfråga

Utgör den omständigheten att en licenstagare för en programvara åsidosatt licensavtalets villkor (genom att försöksperioden gått ut, antalet tillåtna användare eller något annat mått har överskridits, exempelvis avseende vilka processorer som får användas för att utföra instruktioner med hjälp av programvaran eller ändringar i programvarans källkod, när endast den ursprungliga innehavaren av licensen har rätt att så göra enligt licensavtalet)

ett intrång (i den mening som avses direktiv 2004/48 av den 29 april 2004 (1)) i den rättighet som upphovsmannen till programvaran åtnjuter enligt artikel 4 i direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (2),

eller kan en sådan händelse omfattas av ett separat regelverk, såsom det vanliga regelverket om avtalsrättsligt ansvar?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 30.4.2004, s. 45).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (EUT L 111, 2009, s. 16)