7.1.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 4/19


Преюдициално запитване от Cour d'appel de Paris (Франция), постъпило на 24 октомври 2018 г. — IT Development SAS/Free Mobile SAS

(Дело C-666/18)

(2019/C 4/26)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Paris

Страни в главното производство

Жалбоподател: IT Development SAS

Ответник: Free Mobile SAS

Преюдициален въпрос

Когато лицето, получило лиценз за софтуер, не изпълнява условията на лицензионен договор за софтуер (поради изтичане на пробен период, превишаване на броя на разрешените ползватели или на друга мерна единица като процесорите, които могат да бъдат използвани с оглед изпълнение на инструкциите на софтуера, или поради промяна на изходния код на софтуера, когато съгласно лиценза такова право има само първоначалният титуляр на правото), представлява ли това:

нарушение на авторските права (по смисъла на Директива 2004/48 от 29 април 2004 г. (1)) на носителя на правата върху софтуера, посочени в член 4 от Директива 2009/24/ЕО от 23 април 2009 година относно правната закрила на компютърните програми (2)

или в този случай може да се приложи друг правен режим като общия правен режим на договорната отговорност?


(1)  Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (ОВ L 157, 2004 г., стр. 45; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 56).

(2)  Директива 2009/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно правната закрила на компютърните програми (ОВ L 111, 2009 г., стр. 16).