7.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 4/18


Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel d'Aix-en-Provence (Frankrike) den 23 oktober 2018 – brottmål mot B S och C A

(Mål C-663/18)

(2019/C 4/25)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel d'Aix-en-Provence

Parter i målet vid den nationella domstolen

B S och C A

Övriga parter: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Tolkningsfråga

Ska förordningarna (EU) nr 1307/2013 (1) och (EU) nr 1308/2013 (2), samt principen om fri rörlighet för varor, tolkas så att undantagsbestämmelserna enligt ministerbeslutet av den 22 augusti 1990, enligt vilka odling av hampa, dess industriella användning och saluföring begränsas till enbart fibrer och frön, utgör en begränsning som är oförenlig med gemenskapsrätten?


(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, s. 608).

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, s. 671).