7.1.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 4/18


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Prantsusmaa) 23. oktoobril 2018 – kriminaalasi BSi ja CA suhtes

(Kohtuasi C-663/18)

(2019/C 4/25)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pooled

BS ja CA

Teised menetlusosalised: Ministère public, Conseil national de l’ordre des pharmaciens

Eelotsuse küsimus

Euroopa Liidu Kohtule esitatakse eelotsusetaotlus ELTL artiklite 28, 29, 30 ja 32, määruste nr 1307/2013 (1) ja nr 1308/2013 (2) ning kaupade vaba liikumise põhimõtte tõlgendamiseks, soovides teada, kas neid sätteid tuleb tõlgendada nii, et 22. augusti 1990. aasta määrusega erandi kehtestanud sätted, mille kohaselt on kanepi kasvatamine, tootmine ja turustamine piiratud üksnes kiudude ja seemnetega, kujutavad endast ühenduse õigusega vastuolus olevat piirangut?


(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009 (ELT L 347, lk 608).

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, lk 671).