7.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 4/18


Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Frankrike) den 23 oktober 2018 – AQ mot Ministre de l'Action et des Comptes publics

(Mål C-662/18)

(2019/C 4/24)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Sökande: AQ

Svarande: Ministre de l'Action et des Comptes publics

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

1)

Ska bestämmelserna i artikel 8 i direktivet av den 19 oktober 2009 (1) tolkas så, att de hindrar att den kapitalvinst som uppstått vid en överlåtelse av värdepapper som förvärvats genom utbyte och den kapitalvinst för vilket beskattningen uppskjutits regleras genom olika bestämmelser i fråga om beskattningsunderlag och skattesatser?

2)

Ska samma bestämmelser i synnerhet tolkas så att de hindrar att de avdrag från beskattningsunderlaget som syftar till att beakta värdepappersinnehavets varaktighet inte medges för den kapitalvinst som varit föremål för uppskjuten beskattning, då denna reglering av beskattningsunderlaget inte gällde vid den tidpunkt då denna kapitalvinst uppstod, och dessa avdrag vad gäller vinsten på överlåtelsen av de värdepapper som förvärvats genom utbyte fastställs utifrån tidpunkten för utbytet och inte tidpunkten för förvärvet av de utbytta värdepappren?


(1)  Rådets direktiv 2009/133/EG av den 19 oktober 2009 om ett gemensamt beskattningssystem för fusion, fission, partiell fission, överföring av tillgångar och utbyte av aktier eller andelar som berör bolag i olika medlemsstater samt om flyttning av ett europabolags eller en europeisk kooperativ förenings säte från en medlemsstat till en annan.