7.1.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 4/18


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Conseil d’État (Ranska) on esittänyt 23.10.2018 – AQ v. Ministre de l’Action et des Comptes publics

(Asia C-662/18)

(2019/C 4/24)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Conseil d’État

Pääasian asianosaiset

Kantaja: AQ

Vastaaja: Ministre de l’Action et des Comptes publics

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 19.10.2009 annetun direktiivin (1) 8 artiklan säännöksiä tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että vaihdossa saatujen arvopapereiden luovutuksen yhteydessä realisoituneeseen arvonnousuun ja sellaiseen arvonnousuun, jonka verotusta on lykätty, sovelletaan eri sääntöjä veron perusteen ja verokannan osalta?

Onko näitä samoja säännöksiä etenkin tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että veron perusteesta tehtäviä vähennyksiä, joissa on tarkoitus ottaa huomioon arvopapereiden omistusajan kesto, ei sovelleta arvonnousuun, jonka verotusta on lykätty, kun otetaan huomioon, että veron perustetta koskevaa kyseistä sääntöä ei sovellettu kyseisen arvonnousun realisoitumishetkellä mutta sitä sovelletaan vaihdossa saatujen arvopapereiden luovutuksesta syntyneeseen arvonnousuun siten, että otetaan huomioon vaihtopäivä eikä vaihdossa saatujen arvopaperien hankintapäivä?


(1)  Eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä 19.10.2009 annettu neuvoston direktiivi 2009/133/EY (EUVL 2009, L 310, s. 34).