28.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 35/8


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgericht Stuttgart (Německo) dne 18. října 2018 – Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH v. SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

(Věc C-654/18)

(2019/C 35/10)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgericht Stuttgart

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Interseroh Dienstleistungsgesellschaft mbH

Žalovaná: SAA Sonderabfallagentur Baden-Württemberg GmbH

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1013/2006 (1),

který stanoví, že přeprava těchto odpadů určených k využití podléhá obecným požadavkům na informace podle článku 18, jestliže množství přepravovaného odpadu překračuje 20 kg:

a)

odpady uvedené v příloze III nebo IIIB;

b)

směsi nezařazené pod jednu položku v příloze III, skládající se ze dvou nebo více odpadů uvedených v příloze III, pokud složení těchto směsí neztěžuje jejich využití způsobem šetrným k životnímu prostředí a pokud jsou tyto směsi v souladu s článkem 58 uvedeny v příloze IIIA,

vykládán v tom smyslu, že směsi z odpadů z papíru, lepenky a výrobků z papíru, které – mají takové složení, že jsou-li jednotlivé složky tohoto odpadu posuzovány samy o sobě – spadají do prvních tří odrážek položky B3020 uvedené v příloze IX Basilejské úmluvy, a navíc obsahují znečišťující látky, jejichž podíl činí až 10 %, spadají do kódu B3020 Basilejské úmluvy, a podléhají tudíž obecným požadavkům na informace stanoveným v článku 18, a nikoli oznamovací povinnosti upravené v článku 4?

V případě záporné odpovědi na první otázku:

2)

Musí být čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1013/2006,

který stanoví, že přeprava těchto odpadů určených k využití podléhá obecným požadavkům na informace podle článku 18, jestliže množství přepravovaného odpadu překračuje 20 kg:

a)

odpady uvedené v příloze III nebo IIIB;

b)

směsi nezařazené pod jednu položku v příloze III, skládající se ze dvou nebo více odpadů uvedených v příloze III, pokud složení těchto směsí neztěžuje jejich využití způsobem šetrným k životnímu prostředí a pokud jsou tyto směsi v souladu s článkem 58 uvedeny v příloze IIIA,

vykládán v tom smyslu, že směsi odpadů z papíru, lepenky a výrobků z papíru, které – mají takové složení, že jsou-li jednotlivé složky tohoto odpadu posuzovány samy o sobě – spadají do prvních tří odrážek položky B3020 uvedené v příloze IX Basilejské úmluvy, a navíc obsahují znečišťující látky, jejichž podíl činí až 10 %, nelze zařadit do bodu 3 písm. g) přílohy IIIA, a tudíž nepodléhají obecným požadavkům na informace stanoveným v článku 18, nýbrž oznamovací povinnosti upravené v článku 4?


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů (Úř. věst. 2006, L 190, s. 1.