4.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 44/11


Преюдициално запитване от Naczelny Sąd Administracyjny (Полша), постъпило на 17 октомври 2018 г. — Unitel Sp. z o.o. w Warszawie/Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

(Дело C-653/18)

(2019/C 44/16)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Naczelny Sąd Administracyjny

Страни в главното производство

Жалбоподател: Unitel Sp. z o.o. w Warszawie

Ответник: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Преюдициални въпроси

1)

В светлината на член 146, параграф 1, букви а) и б) и член 131 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (1) и принципите на облагане на потреблението, данъчен неутралитет и пропорционалност трябва ли правилната национална практика да предполага прилагане на освобождаването от данъка с право на приспадане (облагане с нулева ставка в Полша) винаги когато са изпълнени кумулативно следните две условия:

a)

стоките са изнесени за неизвестен получател извън Европейския съюз, и

б)

налице са еднозначни доказателства, че стоките са напуснали територията на Европейския съюз, и това обстоятелство е безспорно?

2)

Допускат ли член 146, параграф 1, букви а) и б) и член 131 от Директива 2006/112 и принципите на облагане на потреблението, данъчен неутралитет и пропорционалност национална практика, която предполага да се приеме, че не е налице доставка на стоките, които безспорно са изнесени извън Европейския съюз, но в проведеното производство след изнасянето на стоките данъчните органи констатират, че действителният купувач на стоките не е лицето, на което данъчнозадълженото лице е издало документиращата доставката фактура, а друго, неизвестно за органите лице, поради което те отказват да приложат за тази сделка освобождаването от данъка с право на приспадане (облагане с нулева ставка в Полша)?

3)

В светлината на член 146, параграф 1, букви а) и б) и член 131 от Директива 2006/112 и принципите на облагане на потреблението, данъчен неутралитет и пропорционалност трябва ли правилната национална практика да предполага прилагане на националната ставка на данъка към доставката на стоките, ако са налице еднозначни доказателства, че стоките са напуснали територията на Европейския съюз, но поради липсата на известен получател данъчните органи заключават, че не е налице доставка на стоки, или всъщност би трябвало да се приеме, че в такъв случай изобщо не е налице облагаема сделка за целите на ДДС, поради което данъчнозадълженото лице няма право да приспадне начисления му данък във връзка с придобиването на изнесените стоки съгласно член 168 от Директива 2006/112?


(1)  ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.