10.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 445/12


Talan väckt den 12 oktober 2018 – Europeiska kommissionen mot Konungariket Spanien

(Mål C-642/18)

(2018/C 445/15)

Rättegångsspråk: spanska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano och F. Thiran)

Svarande: Konungariket Spanien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen i enlighet med artikel 258 FEUF ska

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 28.1 och artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (1) genom att inte anta avfallsplaner för de autonoma regionerna Aragonien, Balearerna, Kanarieöarna, Madrid och stadsregionen Ceuta, eller genom att inte se över planerna för dessa regioner i enlighet med direktiv 2008/98, och

fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 33.1 i direktiv 2008/98 genom att officiellt underrätta kommissionen om antagandet eller översynen av avfallsplanerna för de autonoma regionerna Aragonien, Balearerna, Kanarieöarna, Madrid och stadsregionen Ceuta,

förplikta Konungariket Spanien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen hävdar att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt ovannämnda artiklar och punkter i direktiv 2008/98 genom att inte anta nödvändiga åtgärder före den 14 september 2017, vilket var det datum som angetts i det motiverade yttrandet av den 14 juli 2017.


(1)  EUT L 312, 2008, s. 3.