10.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 445/12


Иск, предявен на 12 октомври 2018 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

(Дело C-642/18)

(2018/C 445/15)

Език на производството: испански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: S. Pardo Quintillán, E. Sanfrutos Cano и F. Thiran)

Ответник: Кралство Испания

Искания на ищеца

да се установи на основание член 258, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, че

като не е приело планове за управление на отпадъците съгласно изискванията на Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (1) или като не е ревизирало посочените планове съгласно Директива 2008/98/ЕО по отношение на автономните области Арагон, Балеарски острови, Канарски острови, Мадрид и автономния град Сеута, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 28, параграф 1 и член 30, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО,

като не е уведомило официално Комисията за приемането или ревизирането на планове за управление на отпадъците по отношение на автономните области Арагон, Балеарски острови, Канарски острови, Мадрид и автономния град Сеута, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по член 33, параграф 1 от Директива 2008/98ЕО.

да се осъди Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Комисията счита, че Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по посочените членове и параграфи от Директива 2008/98/ЕО, тъй като не е приело необходимите мерки преди 14 септември 2017 г., определеният в мотивирано становище от 14 юли 2017 г. срок.


(1)  ОВ L 312, 2008 г., стр. 3.