21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 25/18


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale di Genova (Italien) den 12 oktober 2018 – LG m.fl. mot Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(Mål C-641/18)

(2019/C 25/21)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale di Genova

Parter i det nationella målet

Kärande: LG m.fl.

Svarande: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 1.1 och 2.1 i förordning (EG) nr 44/2001 (1) av den [22] december 2000 – även mot bakgrund av artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, artikel 6.1 i Europakonventionen och skäl 16 i direktiv 2009/15/EG (2) – tolkas så, att de utesluter att domstolen i en medlemsstat inom ramen för en skadeståndstalan avseende ersättning för dödsfall och personskador som inträffade i samband med att en passagerarfärja förliste, där kärandena har yrkat att svarandena ska ådömas skadeståndsansvar för oaktsamhet, kan förklara sig obehörig med hänsyn tagen till den immunitet mot domstolsprövning som enheter och privata juridiska personer som har säte i den berörda medlemsstaten åtnjuter när de utför klassificerings- och/eller certifieringsverksamheter på ett tredjelands vägnar?


(1)  Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 september 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (EGT L 12, 2001, s. 1).

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (EUT L 131, 2009, s. 47).