7.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 4/14


Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Mons (Belgien) den 12 oktober 2018 – Wagram Invest SA mot État belge

(Mål C-640/18)

(2019/C 4/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel de Mons

Parter i det nationella målet

Klagande: Wagram Invest SA

Motpart: État belge

Tolkningsfrågor

1)

Tillåter begreppet rättvisande bild i artikel 2.3 i rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 om årsbokslut i vissa typer av bolag (1), att ett aktiebolag när det köper en anläggningstillgång, i sin resultaträkning tar upp en nedskrivning som är hänförlig till en skuld med en löptid på mer än ett år på vilken ränta inte utgår, och på tillgångssidan i balansräkningen tar upp inköpspriset för anläggningstillgångarna efter avdrag för denna nedskrivning, med hänsyn till de värderingsprinciper som anges i artikel 32 i nämnda direktiv?

2)

Ska formuleringen ”undantagsvis” som villkorar tillämpningen av artikel 2.5 i rådets direktiv av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i [EEG-fördraget, nu artikel 50.2 g FEUF] om årsbokslut i vissa typer av bolag, och som gör det möjligt att inte tillämpa en (annan) bestämmelse i det direktivet, tolkas så, att denna bestämmelse endast kan tillämpas under förutsättning att det är fastställt att principen om en rättvisande bild inte kan iakttas genom att iaktta bestämmelserna i direktivet, eventuellt kompletterat med en ytterligare upplysning i bilagorna i enlighet med artikel 2.4 i direktivet?

3)

Ska artikel 2.4 i ovannämnda direktiv tillämpas i första hand, så att det endast är om en ytterligare upplysning inte kan säkerställa en ändamålsenlig tillämpning av principen om en rättvisande bild, som slås fast i artikel 2.3 i nämnda direktiv, som den i artikel 2.5 i direktivet föreskrivna möjligheten att avvika från tillämpningen av en bestämmelse i direktivet ska tillgripas, och detta endast i undantagsfall?”


(1)  Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag (EGT L 222, s. 11; svensk specialutgåva, område 17, volym 1, s. 17).