7.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 4/14


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d'appel de Mons (Belgie) dne 12. října 2018 – Wagram Invest SA v. Belgický stát

(Věc C-640/18)

(2019/C 4/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d'appel de Mons

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Wagram Invest SA

Odpůrce: Belgický stát

Předběžné otázky

1)

Umožňuje pojem pravdivý a věrný obraz uvedený v čl. 2 odst. 3 čtvrté směrnice č. 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, o ročních účetních závěrkách některých forem společností (1), s ohledem na zásady oceňování obsažené v článku 32 výše uvedené směrnice, aby byl při koupi dlouhodobého finančního majetku akciovou společností vykázán diskont vztahující se k neúročenému závazku, jehož splatnost je delší než jeden rok, jako náklad ve výkazu zisku a ztrát, a aby byla v aktivech rozvahy zachycena pořizovací cena dlouhodobého majetku snížená o uvedený diskont?

2)

Má být výraz „ve výjimečných případech“, kterým je podmíněno použití čl. 2 odst. 5 směrnice Rady ze dne 25. července 1978 založené na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností, a který umožňuje odchýlit se od použití (jiného) ustanovení této směrnice, vykládán v tom smyslu, že se takové ustanovení může použít pouze v tom případě, kdy je konstatováno, že dodržení zásady pravdivého a věrného obrazu nemůže být dosaženo dodržováním ustanovení této směrnice, případně budou poskytnuty další informace v přílohách k účetní závěrce podle čl. 2 odst. 4 uvedené směrnice?

3)

Je třeba přednostně použít čl. 2 odst. 4 výše uvedené směrnice v tom smyslu, že možnost odchýlit se od použití některého ustanovení uvedené směrnice, zavedenou v čl. 2 odst. 5 směrnice, lze využít pouze v případě, kdy další informace neumožňují zaručit účinné uplatňování zásady pravdivého a věrného obrazu zakotvené v čl. 2 odst. 3 uvedené směrnice, a to jen ve výjimečných případech?


(1)  Čtvrtá směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o ročních účetních závěrkách některých forem společností (Úř. věst. L 222, s. 11).