21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 25/17


Begäran om förhandsavgörande framställd av Landgericht Kiel (Tyskland) den 12 oktober 2018 – KH mot Sparkasse Südholstein

(Mål C-639/18)

(2019/C 25/20)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Landgericht Kiel

Parter i det nationella målet

Klagande: KH

Motpart: Sparkasse Südholstein

Tolkningsfrågor

1)

Ska ett avtal anses ingått ”inom ramen för ett system för distansförsäljning eller tillhandahållande av tjänster på distans organiserat av leverantören”, i den mening som avses i artikel 2 a i direktiv 2002/65/EG (1), genom vilket ett befintligt låneavtal ändras uteslutande med avseende på avtalad räntesats (tilläggsavtal avseende räntejustering), när en filialbank endast ingår låneavtal för fastighetsfinansiering mot pant i den fasta egendomen i sina företagslokaler, medan den i pågående affärsförbindelser ibland ingår avtal om ändring av redan ingångna låneavtal uteslutande med användning av distanskommunikation?

2)

Föreligger ett ”avtal om finansiella tjänster”, i den mening som avses i artikel 2 a i direktiv 2002/65/EG, när ett befintligt låneavtal ändras uteslutande med avseende på den avtalade räntan (tilläggsavtal avseende räntejustering), utan att lånets löptid förlängs eller att beloppet ändras?


(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/65/EG av den 23 september 2002 om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om ändring av rådets direktiv 90/619/EEG samt direktiven 97/7/EG och 98/27/EG

(EGT L 271, 2002, s. 16).