21.1.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 25/17


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Kiel (Německo) dne 12. října 2018 – KH v. Sparkasse Südholstein

(Věc C-639/18)

(2019/C 25/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Kiel

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: KH

Žalovaná: Sparkasse Südholstein

Předběžné otázky

1.

Představuje v případě, kdy banka se sítí poboček uzavírá smlouvy o úvěru, které souvisejí s financováním pořízení nemovitostí a jsou zajištěny věcnými právy k nemovitostem, jen ve svých obchodních prostorách, avšak v rámci stávajících smluvních vztahů zčásti uzavírá dodatky k již uzavřeným smlouvám o úvěru za výhradního použití prostředků na dálku, smluvní ujednání, kterým je stávající smlouva o úvěru změněna výlučně co se týče výše sjednané úrokové sazby (dodatek o stanovení úrokové sazby na další období), „smlouvu uzavřenou v rámci systému odbytu na dálku nebo poskytování služeb na dálku provozovaného poskytovatelem“ ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 2002/65/ES (1)?

2.

Jedná se v případě, že dojde ke změně stávající smlouvy o úvěru, která se týká výlučně sjednané úrokové sazby (dodatek o stanovení úrokové sazby na další období), aniž by byla prodloužena doba, na kterou byl úvěr poskytnut, nebo jeho výše, o „smlouvu o finančních službách“ ve smyslu čl. 2 písm. a) směrnice 2002/65/ES?


(1)  směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/65/ES ze dne 23. září 2002 o uvádění finančních služeb pro spotřebitele na trh na dálku a o změně směrnice Rady 90/619/EHS a směrnic 97/7/ES a 98/27/ES (Úř. věst. L 271, 9.10.2002, s. 16; Zvl. vyd. 06/04, s. 321).