18.2.2019   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 65/21


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Słupsku (Poola) 11. oktoobril 2018 – Kriminaalasi järgmise isiku suhtes: JI

(Kohtuasi C-634/18)

(2019/C 65/29)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy w Słupsku

Põhikohtuasja kriminaalmenetluse pool

JI

Eelotsuse küsimused

1.

Kas liidu õigusnormi, mis on sätestatud nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta raamotsuse 2004/757/JSK, millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta (1), artikli 4 lõike 2 punktis a koostoimes artikli 2 lõike 1 punktiga c tuleb mõista nii, et see õigusnorm ei takista tõlgendada liikmesriigi kohtul mõistet „märkimisväärne uimastikogus“ juhtumipõhiselt antava individuaalse hinnanguga, ja et see tõlgendamine ei nõua mingite objektiivsete kriteeriumite kasutamist – eelkõige ei nõua see tuvastamist, et süüdistatav omab uimasteid raamotsuse artikli 4 lõike 2 punktis a nimetatud tegude toimepanemiseks ehk uimastite tootmiseks, pakkumiseks, müügiks pakkumiseks, turustamiseks, vahendamiseks, kättetoimetamiseks mis tahes tingimustel?

2.

Kas kohtuliku kaitse vahendid, mis on vajalikud raamotsuses 2004/757/JSK, eelkõige selle artikli 4 lõike 2 punktis a koostoimes artikli 2 lõike 1 punktiga c sisalduvate liidu õigusnormide tõhususe ja tulemuslikkuse tagamiseks ulatuses, milles Poola narkomaaniavastase võitluse seaduses ei ole täpselt määratletud mõistet „märkimisväärne uimastikogus“ ja see küsimus on jäetud konkreetses kohtuasjas otsuseid tegevate kohtunike otsustada nn kohtunike kaalutlusõiguse raames, on piisavad, et tagada Poola kodanikele tõhus kaitse, mis tuleneb liidu õigusnormidest, millega kehtestatakse miinimumeeskirjad ebaseadusliku uimastiäri kuriteokoosseisu ja karistuste kohta?

3.

Kas liikmesriigi õigusnorm, mis sisaldub narkomaaniavastase võitluse seaduse artikli 62 lõikes 2, on kooskõlas liidu õigusega, eelkõige (õigusnormiga), mis sisaldub raamotsuse 2004/757/JSK artikli 4 lõike 2 punktis a koostoimes artikli 2 lõike 1 punktiga c, ja kui jah, siis kas Poola riigisiseste kohtute kasutusele võetud psühhotroopsete ja narkootiliste ainete märkimisväärse koguse mõiste tõlgendus ei ole vastuolus liidu õigusnormiga, mis sätestab, et karmimalt karistatakse isikuid, kes on toime pannud kuriteo, mis seisneb suure uimastikoguse omamises eesmärgiga panna toime tegusid, mis on loetletud raamotsuse 2004/757/JSK artikli 2 lõike 1 punktis c?

4.

Kas võrdsuse ja diskrimineerimiskeelu põhimõttega (Euroopa inimõiguste konventsiooni artikkel 14, Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 20–21 koostoimes Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõikega 1) ei ole vastuolus narkomaaniavastase võitluse seaduse artikli 62 lõige 2, millega kehtestatakse karmim kriminaalkaristus teo eest, mis seisneb psühhotroopsete ja narkootiliste ainete omamises koguses, mis on märkimisväärne kogus Poola riigisiseste kohtute kasutusele võetud tõlgenduse kohaselt?


(1)  ELT 2004, L 335, lk 8.