17.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 455/23


Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Portugal) den 5 oktober 2018 – Nelson Antunes da Cunha, Lda mot Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

(Mål C-627/18)

(2018/C 455/33)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Parter i det nationella målet

Klagande: Nelson Antunes da Cunha, Lda

Motpart: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Tolkningsfrågor

1)

Ska den preskriptionstid för att kräva återbetalning av stöd som föreskrivs i artikel 17.1 i rådets förordning (EU) 2015/1589 (1) av den 13 juli 2015 om genomförandebestämmelser för artikel 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, tillämpas enbart på förhållanden mellan Europeiska unionen och den medlemsstat till vilken beslutet om återkrav av stöd är riktat, eller ska den även tillämpas på förhållanden mellan medlemsstaten och klaganden, i sistnämndes egenskap av mottagare av sådant stöd som anses vara oförenligt med den gemensamma marknaden?

2)

Om det fastställs att nämnda tidsfrist även ska tillämpas på förhållanden mellan den medlemsstat till vilken beslutet om återkrav av stöd riktar sig och mottagarna av de stöd som anses vara oförenliga med den gemensamma marknaden, ska denna frist anses syfta endast på förfarandet om antagande av beslutet om återkrav eller även på dess verkställighet?

3)

Om det fastställs att nämnda tidsfrist ska tillämpas på förhållanden mellan den medlemsstat till vilken beslutet om återkrav av stöden riktar sig och mottagarna av sådana stöd som anses vara oförenliga med den gemensamma marknaden, ska fristen anses avbrytas av varje rättsakt som kommissionen eller ifrågavarande medlemsstat kan komma att genomföra som har samband med det olagliga stödet, även om rättsakten inte har delgetts mottagaren av det stöd som ska återbetalas?

4)

Utgör artikel 16.2 i rådets förordning (EU) 2015/1589 av den 13 juli 2015, liksom unionsrättens principer – närmare bestämt effektivitetsprincipen och principen om statliga stöds oförenlighet med den gemensamma marknaden – hinder för att tillämpa en preskriptionstid som är kortare än den som föreskrivs i artikel 17 i nämnda förordning, såsom den som fastställs i artikel 310.1. d i civillagen, beträffande upplupna räntor som hänför sig till stöd som ska återbetalas?


(1)  EUT L 248, 2015, s. 9.