17.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/23


Преюдициално запитване от Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra (Португалия), постъпило на 5 октомври 2018 г. — Nelson Antunes da Cunha, Lda/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

(Дело C-627/18)

(2018/C 455/33)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Страни в главното производство

Жалбоподател: Nelson Antunes da Cunha, Lda

Ответник: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP)

Преюдициални въпроси

1)

Прилага ли се давностният срок за упражняване на правомощията за възстановяване на помощ, предвиден в член 17, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/1589 (1) на Съвета от 13 юли 2015 година за определяне на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз, само за отношенията между Европейския съюз и държавата членка, адресат на решение за възстановяване на помощи, или и за отношенията между посочената държава и подателя на възражение, в качеството му на бенефициер на помощ, обявена за несъвместима с общия пазар?

2)

В случай че се установи, че посоченият срок е приложим към отношенията между държавата членка, адресат на решение за възстановяване на помощи, и бенефициера на помощ, обявена за несъвместима с общия пазар, трябва ли да се приеме, че този срок се отнася само до фазата на производството или и до изпълнението на решението за възстановяване?

3)

В случай че се установи, че посоченият срок е приложим към отношенията между държавата членка, адресат на решение за възстановяване на помощи, и бенефициера на помощ, обявена за несъвместима с общия пазар, трябва ли да се приеме, че този срок се прекъсва с всяко действие във връзка с неправомерната помощ, извършено от Комисията или от държава членка, макар бенефициерът на подлежащата на възстановяване помощ да не е бил уведомен за него?

4)

Допуска ли член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 г., и по-конкретно принципите на ефективност и несъвместимост на държавните помощи с единния пазар прилагането на по-кратък давностен срок от определения в член 17 от Регламента, като предвидения в член 310, параграф 1, буква d) от Гражданския кодекс за лихвите, начислявани върху подлежащата на възстановяване помощ?


(1)  ОВ L 248, 2015 г., стр. 9.