3.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 436/30


Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal d'instance d’Épinal (Franța) la 1 octombrie 2018 – Cofidis SA/YU, ZT

(Cauza C-616/18)

(2018/C 436/42)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal d'instance d’Épinal

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Cofidis SA

Pârâţi: YU, ZT

Întrebarea preliminară

Protecția pe care Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (1) o asigură consumatorilor se opune unei dispoziții naționale care, în cadrul unei acțiuni introduse de un profesionist împotriva unui consumator și întemeiate pe un contract de credit încheiat între ei, interzice instanței naționale, la expirarea unui termen de prescripție de cinci ani care începe să curgă de la încheierea contractului, să invoce și să sancționeze, din oficiu sau în urma unei excepții ridicate de consumator, o încălcare a dispozițiilor referitoare la obligația de a verifica solvabilitatea consumatorului prevăzute la articolul 8 din directivă, a celor referitoare la informațiile care trebuie să figureze în mod clar și concis în contractele de credit prevăzute la articolul 10 și următoarele din directivă, și, mai general, a tuturor dispozițiilor de protecție a consumatorilor prevăzute de directiva menționată?


(1)  JO L 133, p. 66.