3.12.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 436/30


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal d'instance d’Épinal (Frankrijk) op 1 oktober 2018 — Cofidis SA / YU, ZT

(Zaak C-616/18)

(2018/C 436/42)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Tribunal d'instance d’Épinal

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Cofidis SA

Verwerende partijen: YU, ZT

Prejudiciële vraag

Verzet de door richtlijn 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van richtlijn 87/102/EEG van de Raad (1) verzekerde consumentenbescherming zich tegen een nationale regelgeving die — in het kader van een vordering die door een verkoper is ingesteld tegen een consument en is gebaseerd op een tussen hen gesloten kredietovereenkomst — het de nationale rechter na het verstrijken van een verjaringstermijn van vijf jaar die ingaat op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, verbiedt om, ambtshalve of na een door de consument opgeworpen exceptie, een inbreuk vast te stellen op de in artikel 8 van de richtlijn neergelegde bepalingen inzake de verplichting om de kredietwaardigheid van de consument te beoordelen, op de in de artikelen 10 en volgende van de richtlijn opgenomen bepalingen betreffende de op duidelijke en beknopte wijze in de kredietovereenkomst te vermelden informatie, en meer in het algemeen op alle in die richtlijn neergelegde bepalingen inzake consumentenbescherming, en die inbreuk te bestraffen?


(1)  PB L 133, blz. 66.