3.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 436/30


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 1. oktobrī iesniedza tribunal d'instance d’Épinal (Francija) – Cofidis SA/YU, ZT

(Lieta C-616/18)

(2018/C 436/42)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Tribunal d'instance d’Épinal

Pamatlietas puses

Prasītāja: Cofidis SA

Atbildētājas: YU, ZT

Prejudiciālais jautājums

Vai patērētāju aizsardzībai, kas tiek nodrošināta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/48/EK (2008. gada 23. aprīlis) par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ [Padomes] Direktīvu 87/102/EEK (1), neatbilst valsts tiesību norma, saskaņā ar kuru prasībā, ko profesionālis ir cēlis pret patērētāju, un kas ir pamatota ar viņu starpā noslēgtu kredītlīgumu, pēc piecu gadu noilguma termiņa beigām, kas sākas līdz ar līguma noslēgšanu, valsts tiesai ir aizliegts, pēc savas ierosmes vai pēc patērētāja izvirzītas iebildes, norādīt un sodīt par to, ka ir pārkāptas direktīvas 8. pantā paredzētās tiesību normas par pienākumu pārbaudīt patērētāja maksātspēju, direktīvas 10. pantā un nākamajos pantos paredzētās tiesību normas par kredītlīgumos skaidri un lakoniski norādāmo informāciju, un vispārīgāk, visas minētajā direktīvā paredzētās patērētājus aizsargājošās tiesību normas?


(1)  OV L 133, 66. lpp.