3.12.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 436/30


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal d’instance d’Épinal (Frankrig) den 1. oktober 2018 — Cofidis SA mod YU og ZT

(Sag C-616/18)

(2018/C 436/42)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal d’instance d’Épinal

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Cofidis SA

Sagsøgt: YU og ZT

Præjudicielt spørgsmål

Er den beskyttelse, som Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EØF (1) giver forbrugeren, til hinder for en national bestemmelse, der i sager anlagt af erhvervsdrivende mod en forbruger på grundlag af en kreditaftale mellem dem, forbyder den nationale ret efter udløbet af en forældelsesfrist på fem år at regne fra indgåelsen af aftalen, af egen drift eller efter en indsigelse fra forbrugeren at henvise til eller sanktionere en tilsidesættelse af bestemmelserne i direktivets artikel 8 om forpligtelsen til at vurdere forbrugerens kreditværdighed, af bestemmelserne om, at oplysningerne skal være angivet klart og koncist i aftalen som anført i direktivets artikel 10 ff., og mere generelt af alle direktivets bestemmelser til beskyttelse af forbrugerne?


(1)  EFT L 133, s. 66.