3.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 436/30


Преюдициално запитване от Tribunal d'instance d’Épinal (Франция), постъпило на 1 октомври 2018 г. — Cofidis SA/YU, ZT

(Дело C-616/18)

(2018/C 436/42)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Tribunal d'instance d’Épinal

Страни в главното производство

Ищец: Cofidis SA

Ответници: YU, ZT

Преюдициален въпрос

Защитата, която Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (1) осигурява на потребителите, допуска ли национална разпоредба, която при иск, предявен от търговец срещу потребител и основаващ се на сключен между тях договор за кредит, забранява на националния съд след изтичането на петгодишен давностен срок, който започва да тече от сключването на договора, да обяви и да санкционира, служебно или по повдигнато от потребителя възражение, неизпълнението на разпоредбите относно задължението да се провери кредитоспособността на потребителя, предвидени в член 8 от директивата, на тези относно информацията, която трябва да се съдържа ясно и кратко в договора за кредит, предвидени в членове 10 и следващите от Директивата, и по-общо на всички разпоредби за защита на потребителите, предвидени в посочената директива?


(1)  ОВ L 133, стр. 66.