10.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 445/9


Преюдициално запитване от Amtsgericht Kehl (Германия), постъпило на 28 септември 2018 г. — Strafverfahren/UY

(Дело C-615/18)

(2018/C 445/11)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Kehl

Страни в главното производство

Staatsanwaltschaft Offenburg

срещу

UY

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли правото на Европейския съюз, по-специално Директива 2012/13 (1) и членове 21 ДФЕС, 45 ДФЕС, 49 ДФЕС и 56 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна уредба на държава членка, която позволява в наказателно производство, единствено поради това че обвиняемият няма местожителство в страната, а в друга държава членка, да му се разпорежда да посочи съдебен адрес за връчване на адресирано до него наказателно определение с последицата, че наказателното определение влиза в сила и с това създава правна предпоставка за наказуемост на последващо деяние на обвиняемия (съставомерен факт), дори когато обвиняемият в действителност не знае за наказателното определение и не може да бъде установено по същия начин както при връчване на наказателното определение, ако обвиняемият имаше местожителство в тази държава членка, че обвиняемият действително е узнал за наказателното определение?

2)

При отрицателен отговор на първия въпрос: трябва ли правото на Европейския съюз, по-специално Директива 2012/13 и членове 21 ДФЕС, 45 ДФЕС, 49 ДФЕС и 56 ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна уредба на държава членка, която позволява в наказателно производство, единствено поради това че обвиняемият няма местожителство в страната, а в друга държава членка, да му се разпорежда да посочи съдебен адрес за връчване на адресирано до него наказателно определение с последицата, че наказателното определение влиза в сила и с това създава правна предпоставка за наказуемост на последващо деяние на обвиняемия (съставомерен факт) и при преследването на това престъпление в субективно отношение на обвиняемия се възлагат по-големи задължения да положи усилия действително да се осведоми за наказателното определение, отколкото би имал, ако имаше местожителство в тази държава членка, така че става възможно наказателно преследване на обвиняемия за непредпазливо деяние?


(1)  Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (OB L 142, 2012г., стр. 1).