17.12.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 455/21


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 25. septembrī iesniedza Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) – AFMB Ltd u.c./Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Lieta C-610/18)

(2018/C 455/31)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Centrale Raad van Beroep

Pamatlietas puses

Prasītājas: AFMB Ltd u.c.

Atbildētāja: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Prejudiciālie jautājumi

1)

A)

Vai Regulas (EEK) Nr. 1408/71 (1) 14. panta 2. punkta a) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tādos apstākļos kā pamatlietās norādītie nodarbinātais starptautiskās satiksmes smago kravas transportlīdzekļu vadītājs ir jāuzskata par piederīgu darba ņēmējiem transportlīdzekļu vadītājiem:

a)

pārvadājumu uzņēmumā, kas to ir nodarbinājis, kura neierobežotā rīcībā tas faktiski uz nenoteiktu laiku atrodas, kurš pret to izmanto faktiskās tiesības dot norādījumus un kuram faktiski ir jāsedz darba algu izmaksas; vai

b)

uzņēmumā, kas formāli ar to ir noslēdzis darba līgumu un kas viņam atbilstoši ar a) apakšpunktā minēto pārvadājumu uzņēmumu noslēgtajam līgumam maksāja darba algu un šajā ziņā veica iemaksas dalībvalstī, kurā atrodas šī uzņēmuma juridiskā adrese, un nevis dalībvalstī, kurā atrodas a) apakšpunktā minētā pārvadājumu uzņēmuma juridiskā adrese; vai arī

c)

gan a), gan b) apakšpunktā minētajā uzņēmumā?

B)

Vai Regulas (EK) Nr. 883/2004 (2) 13. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tādos apstākļos kā pamatlietās norādītie par nodarbinātā starptautiskās satiksmes smago kravas transportlīdzekļu vadītāja darba devēju ir jāuzskata:

a)

pārvadājumu uzņēmums, kas attiecīgo personu ir nodarbinājis, kura neierobežotā rīcībā tas faktiski uz nenoteiktu laiku atrodas, kurš pret attiecīgo personu izmanto faktiskās tiesības dot norādījumus un kuram faktiski ir jāsedz darba algu izmaksas; vai

b)

uzņēmums, kas ar smago kravas transportlīdzekļu vadītāju ir noslēdzis darba līgumu un kas tam atbilstoši ar a) apakšpunktā minēto pārvadājumu uzņēmumu noslēgtajam līgumam maksāja darba algu un šajā ziņā veica iemaksas dalībvalstī, kurā atrodas šī uzņēmuma juridiskā adrese, nevis dalībvalstī, kurā atrodas a) apakšpunktā minētā pārvadājumu uzņēmuma juridiskā adrese; vai

c)

gan a), gan b) apakšpunktā minētais uzņēmums?

2)

Gadījumā, ja tādos apstākļos kā pamatlietās norādītie 1. jautājuma A) daļas b) punktā un 1. jautājuma B) daļas b) punktā minēto uzņēmumu uzskata par darba devēju:

Vai īpašie nosacījumi, ar kuriem tādi darba devēji kā pagaidu darba aģentūras un citi starpnieki var atsaukties uz Regulas (EEK) Nr. 1408/71 14. panta 1. punkta a) apakšpunktā un Regulas (EK) Nr. 883/2004 12. pantā paredzētajām atkāpēm no nodarbinātības valsts principa, pamatlietās ir piemērojami mutatis mutandis daļēji vai pilnībā Regulas (EEK) Nr. 1408/71 14. panta 2. punkta a) apakšpunkta un Regulas (EK) Nr. 883/2004 13. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošanas nolūkā?

3)

Gadījumā, ja tādos apstākļos kā pamatlietās norādītie 1. jautājuma A) daļas b) punktā un 1. jautājuma B) daļas b) punktā minēto uzņēmumu uzskata par darba devēju un uz otro jautājumu tiek atbildēts noliedzoši:

Vai šajā lūgumā sniegt prejudiciālu nolēmumu atspoguļoto faktu un apstākļu gadījumā runa ir par lietas apstākļiem, kuri ir jāuzskata par Savienības tiesību un/vai EBTA tiesību ļaunprātīgu izmantošanu? Ja atbilde ir apstiprinoša, kādas ir minētā sekas?


(1)  Padomes Regula (1971. gada 14. jūnijs) par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (OV 1971, L 149, 2. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV 2004, L 166, 1. lpp.).