17.12.2018   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 455/21


Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Centrale Raad van Beroep (Alankomaat) on esittänyt 25.9.2018 – AFMB Ltd ym. v. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

(Asia C-610/18)

(2018/C 455/31)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Centrale Raad van Beroep

Pääasian asianosaiset

Valittajat: AFMB Ltd ym.

Vastapuoli: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Ennakkoratkaisukysymykset

1

A)

Onko asetuksen (ETY) N:o 1408/71 (1) 14 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että pääasioiden kaltaisissa olosuhteissa palkkatyössä toimivan kansainvälisen liikenteen kuorma-autonkuljettajan katsotaan kuuluvan

a)

sen kuljetusyrityksen ajohenkilöstöön, joka on ottanut asianomaisen palvelukseen, jonka käytettävissä asianomainen tosiasiallisesti on kokonaan toistaiseksi, joka käyttää asianomaisen suhteen työnjohtovaltaa ja jonka kannettavaksi palkkakustannukset tosiasiassa tulevat, vai

b)

sen yrityksen ajohenkilöstöön, jonka kanssa kuorma-autonkuljettaja on muodollisesti tehnyt työsopimuksen ja joka a kohdassa tarkoitetun kuljetusyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti maksoi asianomaisen palkan ja siihen liittyvät sosiaaliturvamaksut siinä jäsenvaltiossa, jossa kyseisellä yrityksellä on kotipaikka, eikä jäsenvaltiossa, jossa a kohdassa tarkoitetulla kuljetusyrityksellä on kotipaikka;

c)

sekä a kohdassa tarkoitetun yrityksen että b kohdassa tarkoitetun yrityksen ajohenkilöstöön?

B)

Onko asetuksen (EY) N:o 883/2004 (2) 13 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että pääasioiden kaltaisissa olosuhteissa palkkatyössä toimivan kansainvälisen liikenteen kuorma-autonkuljettajan työnantajana pidetään:

a)

sitä kuljetusyritystä, joka on ottanut asianomaisen palvelukseen, jonka käytettävissä asianomainen tosiasiallisesti on kokonaan toistaiseksi, joka käyttää asianomaisen suhteen työnjohtovaltaa ja jonka kannettavaksi palkkakustannukset tosiasiassa tulevat, vai

b)

sitä yritystä, jonka kanssa kuorma-autonkuljettaja on muodollisesti tehnyt työsopimuksen ja joka a kohdassa tarkoitetun kuljetusyrityksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti maksoi asianomaisen palkan ja siihen liittyvät sosiaaliturvamaksut siinä jäsenvaltiossa, jossa kyseisellä yrityksellä on kotipaikka, eikä jäsenvaltiossa, jossa a kohdassa tarkoitetulla kuljetusyrityksellä on kotipaikka;

c)

sekä a kohdassa tarkoitettua yritystä että b kohdassa tarkoitettua yritystä?

2)

Siinä tapauksessa, että pääasioiden kaltaisissa olosuhteissa työnantajana pidetään 1A-kysymyksen b kohdassa ja 1B-kysymyksen b kohdassa tarkoitettua yritystä:

Pätevätkö erityiset edellytykset, joiden nojalla henkilöstövuokrausyritykset ja muut työvoiman välittäjät voivat vedota asetuksen (ETY) N:o 1408/71 14 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 12 artiklassa säädettyihin työskentelyvaltioperiaatteeseen liittyviin poikkeuksiin, analogisesti kokonaan tai osittain myös pääasioissa sovellettaessa asetuksen (ETY) N:o 1408/71 14 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 13 artiklan 1 kohdan b alakohtaa?

3)

Siinä tapauksessa, että pääasioiden kaltaisissa olosuhteissa työnantajana pidetään 1A-kysymyksen b kohdassa ja 1B-kysymyksen b kohdassa tarkoitettua yritystä ja 2 kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko tässä pyynnössä kuvattujen tosiseikkojen ja olosuhteiden valossa kyse tilanteesta, jota voidaan pitää EU:n oikeuden väärinkäyttönä ja/tai EFTAn oikeuden väärinkäyttönä? Jos näin on, mitä seurauksia tästä on?


(1)  Sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1408/71 (EYVL 1971, L 149, s. 2).

(2)  Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 (EUVL 2004, L 166, s. 1).