3.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 436/29


Begäran om förhandsavgörande framställd av Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 24 september 2018 – UTEP 2006. SRL mot Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

(Mål C-600/18)

(2018/C 436/40)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i det nationella målet

Klagande: UTEP 2006. SRL

Motpart: Vas Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály

Tolkningsfråga

Ska bestämmelserna i [artikel] 92 FEUF tolkas så, att de utgör hinder för en tolkning av artikel 12/A i a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. [évi] XXXIV. törvény (Lag XXXIV 2004 om små och medelstora företag samt om stöd för deras utveckling) (nedan kallad KKV-lagen) och myndigheternas praxis beträffande denna, som innebär att det inte är möjligt att tillämpa artikel 12/A i KKV-lagen på företag (juridiska personer) som inte är registrerade i Ungern utan i en annan medlemsstat, men som i övrigt faller inom begreppet små och medelstora företag enligt nämnda lag?