3.12.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 436/27


Žalba koju su 21. rujna 2018. podnijeli ABB Ltd, ABB AB protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-445/14, ABB Ltd, ABB AB protiv Europske komisije

(Predmet C-593/18 P)

(2018/C 436/38)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelji: ABB Ltd, ABB AB (zastupnici: I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelji od Suda zahtijevaju da:

ukine presudu ili poduzme sve ostale potrebne mjere, i

naloži Komisiji snošenje troškova

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog. Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava kada je zaključio da je Komisija ispunila obvezu tereta dokazivanja za utvrđivanje da je žalitelj počinio povredu koja je uključivala sve podzemne energetske kabele i opremu s naponima između 110 kV i 220 kV. Opći sud nije provjerio je li u Odluci (1) povreda utvrđena „dovoljno precizno” i u dovoljnoj mjeri. Opći je sud također pogrešno primijenio uvjete za dokazivanje postojanja dostatne svijesti na temelju koje se može zaključiti da je žalitelj sudjelovao u povredi.

Drugi žalbeni razlog. Opći sud nije primijenio načelo jednakog postupanja i pretpostavku nedužnosti kada je potvrdio Komisijin zaključak da je razdoblje povrede za žalitelja započelo 1. travnja 2000.

Treći žalbeni razlog. Opći je sud povrijedio svoju obvezu dostatnog obrazlaganja u vezi s ocjenom žaliteljeva razloga kojim se ističe nejednako postupanje, pogrešno zaključivši da je žalitelj prihvatio takvo različito postupanje tijekom administrativnog postupka, i smatrajući da je ta okolnost bila bitan element u njegovoj ocjeni.


(1)  Odluka Komisije od 2. travnja 2014. u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u (Predmet AT.39610 – Energetski kabeli) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 2139 završna verzija) (SL 2014., C 319, str. 10.)