26.11.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 427/21


Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 12 lipca 2018 r. w sprawie T-451/14, Fujikura/Komisja, wniesione w dniu 20 września 2018 r. przez Fujikura Ltd

(Sprawa C-590/18 P)

(2018/C 427/29)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnosząca odwołanie: Fujikura Ltd (przedstawiciel: adwokat L. Gyselen)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Viscas Corp.

Żądania wnoszącej odwołanie

Wnosząca odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie wyroku Sądu w zakresie, w jakim Sąd uwzględnił zarzut dotyczący naruszenia zasad proporcjonalności i równego traktowania w odniesieniu do grzywny nałożonej na wnoszącą odwołanie;

wydanie ostatecznego orzeczenia w sprawie zgodnie z art. 61 akapit pierwszy zdanie drugie statutu Trybunału poprzez:

stwierdzenie nieważności art. 2 lit. o) decyzji Komisji (1) z dnia 2 kwietnia 2014 r. nakładającej na Fujikura Ltd grzywnę w wysokości 8 152 000 EUR;

obniżenie wysokości tej grzywny o 44 % do kwoty 4 565 120 EUR;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Sąd naruszył prawo, zatwierdzając podejście Komisji polegające na stosowaniu pkt 18 jej wytycznych z 2006 r. (2), jak gdyby całe naruszenie obejmowało jedynie „światową część” kartelu i nie zawierało „części wewnątrz EOG”, która obejmowała wyłącznie dostawców europejskich.

W konsekwencji, określając hipotetyczne wartości sprzedaży w odniesieniu do uczestników kartelu, Komisja nie doszacowała w znaczący sposób roli dostawców europejskich w tym naruszeniu i przeceniła rolę dostawców azjatyckich, w tym Fujikury.


(1)  Decyzja Komisji z dnia 2 kwietnia 2014 r. dotycząca postępowania na podstawie art. 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i art. 53 porozumienia EOG (sprawa AT.39610 – Kable elektryczne) [notyfikowana jako dokument C(2014) 2139 final] (Dz.U. 2014, C 319, s. 10).

(2)  Wytyczne w sprawie metody ustalania grzywien nakładanych na mocy art. 23 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 1/2003 (Dz.U. 2006, C 210, s. 2).