26.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 427/20


Pritožba, ki jo je Furukawa Electric Co. Ltd vložila 20. septembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 12. julija 2018 v zadevi T-444/14, Furukawa Electric/Komisija

(Zadeva C-589/18 P)

(2018/C 427/28)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Furukawa Electric Co. Ltd (zastopnika: C. Pouncey, A. Luke, Solicitors)

Drugi stranki v postopku: Evropska Komisija, Viscas Corp.

Predlogi

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi sodbo v zadevi T-444/2014, Furukawa Electric proti Komisiji v delu, v katerem je z njo zavrnjen: (i) prvi del petega tožbenega razloga družbe Furukawa; in (ii) tretji del tretjega tožbenega razloga družbe Furukawa; v zvezi z izračunom zneska globe, naložene družbi Furukawa, in je tej družbi naloženo plačilo stroškov;

člen 2(n) Sklepa Komisije C(2014) 2139 final (1) razglasi za ničnega v delu, v katerem znesek globe, naložen družbi Furukawa, določa v višini 8 858 000 EUR;

globo, naloženo družbi Furukawa v členu 2(n) Sklepa Komisije, določi v višini 4 844 000 EUR;

če razveljavi sodbo v zadevi T-422/2014, Viscas proti Komisiji, in zmanjša globo, naloženo družbi Viscas na podlagi člena 2(p) Sklepa Komisije C(2014) 2139 final, družbi Furukawa prizna enakovredno zmanjšanje zneska globe, za katero je solidarno odgovorna v skladu s točko 291 sodbe Splošnega sodišča v zadevi T-444/2014; in

Komisiji naloži, naj družbi Furukawa plača stroške tega postopka in postopka pred Splošnim sodiščem.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica meni, da je treba sodbo Splošnega sodišča razveljaviti zaradi teh razlogov:

Prvič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo pri razlagi točke 18 Smernic o določanju glob (2), ker je menilo, da je Evropska komisija pri določitvi upoštevne vrednosti prodaje pritožnice za obdobje od 18. februarja 1999 do 30. septembra 2001 lahko upoštevala prodajo družbe Fujikura Ltd., saj med to družbo in pritožnico v tem obdobju niso obstajale nobene strukturne, organizacijske ali pravne povezave. Pritožnica in družba Fujikura Ltd. v tem obdobju nista tvorili enega podjetja, zato pravno ni bilo pravilno, da se taka prodaja upošteva pri izračunu vrednosti prodaje pritožnice. Vključitev take prodaje je kršila načelo osebne odgovornosti in vodila k povečanju zneska globe, naložene pritožnici, za več kot 200 000 EUR.

Drugič, Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo tako, da je kršilo pravila o enakem obravnavanju, ker je menilo, da je Komisija točko 18 Smernic o določanju glob lahko uporabila za vse naslovnike Sklepa Komisije v zadevi „električni kabli“ kljub bistveno različnim položajem strank. Evropski proizvajalci so sodelovali pri svetovnem kartelu glede razdelitve trga in pri evropskem kartelu, medtem ko so japonski in korejski proizvajalci (vključno s pritožnico) sodelovali le pri svetovnem kartelu glede razdelitve trga. Glede na kršitev enakega obravnavanja, ki izhaja iz splošne uporabe točke 18 Smernic o določanju glob za vse naslovnike, zaradi katere so bili evropski proizvajalci nagrajeni z zmanjšanjem njihovih posameznih vrednosti prodaje (in torej njihovih glob) v višini 44 %, in v skladu s sodbo Sodišča v zadevi 580/12 P, Guardian Industries in Guardian Europe proti Komisiji, pritožnica Sodišču predlaga, naj odpravi kršitev s tem, da odobri 44-odstotno zmanjšanje globe, naložene pritožnici.


(1)  Sklep Komisije z dne 2. aprila 2014 v zvezi s postopkom na podlagi člena 101 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 53 Sporazuma EGP (Zadeva AT.39610 – Električni kabli) (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 2139 final) (UL 2014, C 319, str. 10)

(2)  Smernice o načinu določanja glob, naloženih v skladu s členom 23(2)(a) Uredbe št. 1/2003 (UL 2006, C 210, str. 2)