3.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 436/26


Begäran om förhandsavgörande framställd av Audiencia Nacional (Spanien) den 20 september 2018 – Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.) mot Grupo de Empresas DIA S.A. och Twins Alimentación S.A.

(Mål C-588/18)

(2018/C 436/36)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Audiencia Nacional

Parter i det nationella målet

Sökande: Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)

Motparter: Grupo de Empresas DIA S.A. och Twins Alimentación S.A.

Tolkningsfrågor

1)

Ska artikel 5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning (1) i vissa avseenden tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som medger att betald ledighet för andra ändamål än vila tas ut samtidigt med veckovila?

2)

Ska artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003 om arbetstidens förläggning i vissa avseenden tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som medger att betald ledighet för andra ändamål än vila, avkoppling och fritid tas ut samtidigt med årlig semester?


(1)  EUT 2003, L 299, s. 9.