10.12.2018   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 445/5


Az Eparchiako Dikastirio Larnakas (Ciprus) által 2018. szeptember 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – D. Z. kontra Blue Air – Airline Management Solutions S. R. L.

(C-584/18. sz. ügy)

(2018/C 445/06)

Az eljárás nyelve: görög

A kérdést előterjesztő bíróság

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Az alapeljárás felei

Felperes: D. Z.

Alperes: Blue Air – Airline Management Solutions S. R. L.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)

Helyes-e az az értelmezés, amely szerint az 565/2014/EU határozat (1) közvetlen joghatásokat vált ki egyrészt a harmadik országok állampolgárainak azon jogát illetően, hogy a rendeltetési hely szerinti tagállam külső határainak átlépésekor ne tartozzanak a vízumkötelezettség alá, és másrészt a rendeltetési hely szerinti, szóban forgó tagállam azon kötelezettségét illetően, hogy az ne követelje meg e vízumot, amennyiben az előbbiek rendelkeznek a rendeltetési hely szerinti tagállam által alkalmazni vállalt 565/2014/EU határozat alapján kölcsönösen elismert vízumok és engedélyek listáján szereplő vízummal vagy tartózkodási engedéllyel?

2)

Amennyiben a légifuvarozó az indulási hely szerinti tagállam repülőterén közvetlenül és/vagy képviselői vagy megbízottjai útján visszautasítja egy utas beszállását arra hivatkozással, hogy a rendeltetési hely szerinti tagállam hatóságai elutasították az e tagállamba való belépésének engedélyezését a beutazó vízum (visa) vélelmezett hiányában, megállapítható-e, hogy a légifuvarozó a szóban forgó állam szerveként látja el feladatát és jár el oly módon, hogy a károsult utas a rendeltetési hely szerinti tagállam bírósága előtt vele szemben hivatkozhat az 565/2014/EU határozatra annak bizonyítása érdekében, hogy jogosult további vízum nélkül belépni és pénzbeli kártalanítást követelni e jogának és következésképpen a fuvarozási szerződésének megsértése miatt?

3)

Visszautasíthatja-e a légifuvarozó közvetlenül és/vagy képviselői vagy megbízottjai útján egy harmadik ország állampolgárságával rendelkező utas beszállását a rendeltetési hely szerinti tagállam hatóságainak az ezen tagállam területére való belépést megtagadó határozata alapján anélkül, hogy azt megelőzően kiadott és/vagy átadott volna az említett állampolgár részére egy, a beléptetés megtagadásáról szóló, megindokolt írásbeli határozatot (lásd az (EU) 2016/399 rendelet (2) 14. cikkének (2) bekezdését, korábban az 562/2006/EK rendelet 13. cikkét, amely előírja a beléptetés megtagadásáról szóló megindokolt határozat kiadását) az alapvető jogok tiszteletben tartásának és különösen a károsult utas jogai bíróság előtti védelmének biztosítása érdekében (lásd ugyanezen rendelet 4. cikkét)?

4)

Úgy kell-e értelmezni a 261/2004/EK rendelet (3) 2. cikkének j) [pontját], hogy ki kell zárni annak hatálya alól az utas visszautasított beszállásának azon esetét, amikor a légifuvarozó a „nem megfelelő utazási okmányok” indoka alapján határoz így? Helyes-e az az értelmezés, amely szerint a visszautasított beszállás a rendelet hatálya alá tartozik, amennyiben a bíróság az egyes esetek különös körülményei alapján úgy határoz, hogy az utazási okmányok megfelelőek voltak és a visszautasított beszállás indokolatlan vagy az európai jog megsértése miatt jogsértő volt?

5)

Megfosztható-e az utas a 261/2004/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdésében foglalt kártalanításhoz való jogtól a légifuvarozó felelősségének az utazási okmányainak állítólagos meg nem felelése esetén történő kizárására vagy korlátozására vonatkozó kikötésre való hivatkozást követően, amennyiben e kikötés szerepel a légifuvarozó szolgáltatásának nyújtására vonatkozóan előzetesen közzétett rendes feltételek között? Ellentétes-e ugyanezen rendelet 15. cikkének a 14. cikkel összhangban értelmezett rendelkezésével a légifuvarozó felelősségét korlátozó és/vagy kizáró kikötések alkalmazása?


(1)  A személyek külső határokon történő, egyes okmányoknak a Bulgária, Horvátország, Ciprus és Románia által a területükön történő átutazás és a bármely 180 napos időszakban 90 napot nem meghaladó tervezett tartózkodás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való egyoldalú elismerésén alapuló, ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről, valamint a 895/2006/EK és az 582/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. május 15-i 565/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat (HL 2014. L 157., 23. o.).

(2)  A személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) (HL 2016. L 77., 1. o.).

(3)  A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.).