17.12.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 455/20


Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Germania) la 20 septembrie 2018 – Verbraucherzentrale Berlin eV/DB Vertrieb GmbH

(Cauza C-583/18)

(2018/C 455/30)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Verbraucherzentrale Berlin eV

Pârâtă: DB Vertrieb GmbH

Întrebările preliminare

1)

Articolul 2 punctul 6 din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor (1) trebuie interpretat în sensul că acoperă de asemenea contractele prin intermediul cărora comerciantul nu este obligat în mod direct să furnizeze un serviciu, ci consumatorul dobândește dreptul de a obține o reducere pentru servicii solicitate în viitor?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1):

2)

Excluderea „contractelor […] de prestare a unor servicii de transport de pasageri”, prevăzută la articolul 3 alineatul (3) litera (k) din Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, trebuie interpretată în sensul că aceasta se aplică şi unor situații în care consumatorul nu primește în mod direct un serviciu de transport drept contraprestaţie, ci, mai degrabă, obține dreptul de a beneficia de o reducere pentru contractele de servicii de transport pe care urmează să le încheie în viitor?


(1)  Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului și a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului și a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO 2011, L 304, p. 64).