17.12.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 455/20


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Německo) dne 20. září 2018 – Verbraucherzentrale Berlin eV v. DB Vertrieb GmbH

(Věc C-583/18)

(2018/C 455/30)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Verbraucherzentrale Berlin eV

Žalovaná: DB Vertrieb GmbH

Předběžné otázky

1)

Musí být čl. 2 bod 6 směrnice Evropského parlamentu a rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů (1) vykládán v tom smyslu, že zahrnuje také smlouvy, které podnikatele nezavazují přímo k poskytnutí služby, nýbrž jejichž prostřednictvím spotřebitel nabývá právo na slevu z budoucích objednaných služeb?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

2)

Musí být výjimka z působnosti směrnice pro „smlouvy týkající se služeb v oblasti přepravy cestujících“, která je uvedena v čl. 3 odst. 3 písm. k) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, vykládána v tom smyslu, že se použije i na takové situace, v nichž spotřebitel jako protiplnění neobdrží přímo přepravní službu, nýbrž spíše nárok na slevu u přepravních smluv, které budou uzavřeny v budoucnu?


(1)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. 2011, L 304, s. 64).