17.12.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 455/20


Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Германия), постъпило на 20 септември 2018 г. — Verbraucherzentrale Berlin eV/DB Vertrieb GmbH

(Дело C-583/18)

(2018/C 455/30)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Страни в главното производство

Жалбоподател: Verbraucherzentrale Berlin eV

Ответник: DB Vertrieb GmbH

Преюдициални въпроси

1)

Трябва ли член 2, точка 6 от Директива 2011/83/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите (1) да се тълкува в смисъл, че обхваща и договори, чрез които търговецът не се задължава пряко да предостави услуга, а потребителят придобива правото при възложени в бъдеще услуги да получи отстъпка от цената?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

2)

Трябва ли изключването от приложното поле на договори „за услуги за превоз на пътници“ в член 3, параграф 3, буква к) от Директива 2011/83/EС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите да се тълкува в смисъл, че то се прилага и към положения, при които като насрещна престация потребителят не получава непосредствено транспортна услуга, а по-скоро правото при бъдещи договори за транспортни услуги да получи отстъпка от цената?


(1)  Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, за изменение на Директива 93/13/ЕИО на Съвета и Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 85/577/ЕИО на Съвета и Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 304, 2011 г., стр. 64).