26.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

C 427/19


Žalba koju je 19. rujna 2018. podnio Viscas Corp. protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 12. srpnja 2018. u predmetu T-422/14: Viscas protiv Komisije

(Predmet C-582/18 P)

(2018/C 427/27)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Viscas Corp. (zastupnik: J.-F. Bellis, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Europska komisija, Furukawa Electric Co. Ltd

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda Europske unije u predmetu T-422/14, Viscas Corp./Komisija, u dijelu u kojem je njome odbijen tužbeni zahtjev kojim se ističe povreda načela jednakog postupanja u vezi s izračunom iznosa kazne izrečene Viscasu i u kojem je Viscasu naloženo snošenje troškova;

poništi članak 2. Odluke Komisije C(2014) 2139 final (1) u dijelu u kojem se njime novčana kazna izrečena Viscasu određuje u visini od 34 992 000 eura;

odredi da je iznos novčane kazne koja se izriče Viscasu zbog povrede utvrđene u članku 1. te odluke 19 595 520 eura;

naloži Komisiji snošenje troškova ovog postupka i postupka pred Općim sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog žalbi, Viscas ističe jedan žalbeni razlog, koji se temelji na tomu da se presudom Općeg suda povrjeđuje načelo jednakoj postupanja jer se potvrđuje metodologija za utvrđivanje relevantne vrijednosti prihoda od prodaje, koja se temelji na točki 18. Smjernica o metodi za utvrđivanje kazni (2), koju je Komisija primijenila u spornoj odluci. Ta metodologija osigurava znatnu diskriminatornu prednost proizvođačima koji su uključeni i u europsku i u međunarodnu konfiguraciju kartela koji predstavlja povredu u usporedbi sa onima uključenima samo u međunarodnu konfiguraciju povrede. Pri utvrđivanju doprinosa proizvođača u povredi se u stvarnosti ni na koji način ne uzima u obzir europska konfiguracija kartela te se stoga znatno podcjenjuje sudjelovanje u povredi proizvođača koji su uključeni u obje konfiguracije kartela, čime ih se u stvarnosti nagrađuje jer su sudjelovali u dva, a ne u jednom kartelu, izričući im kazne koje su u prosjeku 44 % niže od onih koje bi bile izrečene da je povreda ograničena na europsku konfiguraciju kartela.


(1)  Odluka Komisije od 2. travnja 2014. u vezi s postupkom na temelju članka 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članka 53. Sporazuma o EGP-u (Predmet AT.39610 – Energetski kabeli) (priopćeno pod brojem dokumenta C(2014) 2139 završna verzija) (SL 2014., C 319, str. 10.)

(2)  Smjernice o metodi za utvrđivanje kazni koje se propisuju u skladu s člankom 23. stavkom 2. točkom (a) Uredbe br. 1/2003 (SL 2006., C 210, str. 2.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 8., svezak 4., str. 58.)