26.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 427/19


Kasační opravný prostředek podaný dne 19. září 2018 Viscas Corp. proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 12. července 2018 ve věci T-422/14, Viscas v. Komise

(Věc C-582/18 P)

(2018/C 427/27)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Viscas Corp. (zástupce: J.-F. Bellis, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Furukawa Electric Co. Ltd

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ve věci T-422/14, Viscas Corp. v. Komise v rozsahu, v němž byl zamítnut žalobní důvod vycházející z porušení zásady rovného zacházení, pokud jde o výpočet výše pokuty uložené společnosti Viscas a této společnosti byla uložena povinnost uhradit náklady řízení,

zrušil článek 2 rozhodnutí Komise C (2014) 2139 final (1) v rozsahu, v němž stanoví výši pokuty, která byla uložena společnosti Viscas ve výši 34 992 000 eur,

stanovil pokutu, která se ukládá společnosti Viscas z důvodu porušení zjištěného v článku 1 uvedeného rozhodnutí, ve výši 19 595 520 eur,

uložil Komisi náhradu nákladů tohoto řízení a řízení před Tribunálem.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Společnsot Viscas na podporu svého kasačního opravného prostředku uvádí jediný důvod vycházející z tvrzení, že rozsudek Tribunálu je v rozporu se zásadou rovného zacházení v rozsahu, v jakém potvrdil metodu určení příslušné hodnoty prodejů na základě bodu 18 pokynů pro výpočet pokut (2), které Komise použila v napadeném rozhodnutí. Tato metoda poskytuje značnou diskriminační výhodu pro výrobce, kteří byli zapojeni do konfigurací evropského kartelu a zároveň konfigurací mezinárodního kartelu, ve srovnání s těmi, kteří se zapojili pouze do mezinárodní konfigurace. Stanovení jednotlivých podílů výrobců na protiprávním jednání ve skutečnosti nezohledňuje konfiguraci evropského kartelu, a tím značně snižuje závažnost protiprávního jednání výrobců, kteří se podílejí na obou kartelových konfiguracích, a ve skutečnosti je odměňuje za to, že byli zapojeni do dvou kartelů namísto jednoho tím, že jim ukládá pokuty, které jsou v průměru o 44 % nižší, než pokuty, které by jim byly uloženy, kdyby protiprávní jednání bylo omezeno pouze na konfiguraci evropského kartelu.


(1)  Rozhodnutí Komise ze dne 2. dubna 2014 týkající se řízení podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie a článku 53 Dohody o EHP (věc AT.39610 — Elektrické kabely) [oznámené pod číslem C(2014) 2139 final] (Úř. věst. 2014, C 319, s. 10)

(2)  Pokyny pro výpočet pokut uložených podle čl. 23 odst. 2 písm. a) nařízení č. 1/2003 (Úř. věst. 2006, C 210, s. 2).