26.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 427/19


Жалба, подадена на 19 септември 2018 г. от Viscas Corp. срещу решението, постановено от Общия съд (осми състав) на 12 юли 2018 г. по дело T-422/14, Viscas/Комисия

(Дело C-582/18 P)

(2018/C 427/27)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Viscas Corp. (представител: J.-F. Bellis, lawyer)

Други страни в производството: Европейска комисия, Furukawa Electric Co. Ltd

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени решението на Общия съд по дело T-422/14, Viscas Corp./Комисия, доколкото с него се отхвърля правното основание нарушение на принципа на равно третиране с оглед на изчисляването на размера на глобата, наложена на Viscas и се осъжда Viscas да заплати съдебните разноски,

да отмени член 2 oт Решение C(2014) 2139 окончателен (1) на Комисията, доколкото определя размера на глобата, наложена на Viscas, на 34 992 000 EUR,

да определи размер на глобата, наложена на Viscas поради нарушението, установено в член 1 от това решение, на 19 595 520 EUR,

да осъди Комисията да заплати разноските в настоящото производство и в производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата Viscas се позовава на едно правно основание, а именно нарушение с решението на Общия съд на принципа на равно третиране, поради това, че в него се приема методологията за определяне на релевантната стойност на продажбите, основана на точка 18 от Насоките (2), приложена от Комисията в оспореното решение. Тази методология предвиждала съществено дискриминационно предимство за производителите, участващи в нарушението едновременно в европейския и в световния картел, в сравнение с тези, участващи само в световната част. Определянето на съответния принос на производителите в нарушението в действителност отчитало частта на европейския картел и следователно значително подценявало тежестта в нарушението на производителите, участващи и в двете части, облагодетелствайки ги по този начин за участието им в два картела, вместо в един, налагайки им глоби средно с 44 % по-ниски отколкото ако нарушението беше ограничено само до европейската част.


(1)  Решение на Комисията от 2 април 2014 година относно производство по член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 53 oт Споразумението за ЕИП (преписка AT.39610 — Power Cables) (нотифицирано като документ C(2014) 2139 окончателен) (OВ C 319, 2014 г., стp. 10)

(2)  Насоки относно метода за определяне на глобите, налагани по силата на член 23, параграф 2, буква а) от Регламент № 1/2003 (ОВ C 210, 2006 г. стр. 2; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 4, стр. 264)