26.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 427/18


Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Saksamaa) 19. septembril 2018 – RB versus TÜV Rheinland LGA Products GmbH jt

(Kohtuasi C-581/18)

(2018/C 427/26)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja apellant: RB

Kostjad ja vastustajad apellatsioonimenetluses: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A.

Eelotsuse küsimused

1.

Kas ELTL artikli 18 esimeses lõigus sätestatud diskrimineerimise keelu adressaadid ei ole mitte ainult ELi liikmesriigid ja liidu institutsioonid, vaid on ka eraõiguslikud isikud (ELTL artikli 18 esimese lõigu vahetu õigusmõju kolmandatele isikutele)?

2.

Kui vastus esimesele küsimusele on eitav ja ELTL artikli 18 esimene lõik ei ole eraõiguslike isikute vahelisele suhtele kohaldatav, kas siis tuleb ELTL artikli 18 esimest lõiku tõlgendada nii, et kindlustuskaitse piiramine Prantsusmaa Euroopa osas ja Prantsuse ülemereterritooriumidel toimuvate kahjujuhtumitega, on selle sättega vastuolus seetõttu, et Prantsuse pädev asutus (Bureau central de tarification) ei vaidlustanud vastavat klauslit, kuigi selle klausliga rikutakse ELTL artikli 18 esimest lõiku, sest see sisaldab kaudset diskrimineerimist kodakondsuse alusel?

3.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis millistel tingimustel võib juhul, kui esineb õigusmõju kolmandatele isikutele, olla kaudne diskrimineerimine põhjendatud? Eelkõige: kas kindlustuskaitse territoriaalne piiramine kahjujuhtumitega, mis toimuvad Euroopa Liidu teatud liikmesriigis, võib olla põhjendatud kindlustusettevõtja vastutuse piiramise argumendiga ja kindlustusmakse summa suurusega siis, kui asjaomased kindlustuslepingud näevad ühtlasi ette, et korduvate kahjujuhtumite puhul on tagatud summa kahjujuhtumi ja kindlustusaasta kohta piiratud?

4.

Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, kas siis tuleb ELTL artikli 18 esimest lõiku tõlgendada nii, et kindlustusandja ei saa juhul, kui ta sõlmis lepingu vastuolus ELTL artikli 18 esimese lõiguga üksnes kahjujuhtumite kohta, mis on tekkinud Prantsusmaa Euroopa osas ja Prantsuse ülemereterritooriumidel, esitada kahjujuhtumi toimumisel väljaspool neid piirkondi vastuväidet, et makset ei saa teha, sest on juba jõutud kindlustuskaitse maksimumsummani?