26.11.2018   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 427/18


Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Německo) dne 19. září 2018 – RB v. TÜV Rheinland LGA Products GmbH a další

(Věc C-581/18)

(2018/C 427/26)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: RB

Žalovaní: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Allianz IARD S.A.

Předběžné otázky

1)

Jsou adresáty zákazu diskriminace, který je zakotven v čl. 18 odst. 1 SFEU, nejen členské státy EU a unijní orgány, nýbrž i soukromé osoby (přímý účinek čl. 18 odst. 1 SFEU pro třetí osoby)?

2)

Je-li odpověď na první otázku záporná a článek 18 odst. 1 SFEU není ve vztahu mezi soukromými osobami použitelný: Musí být článek 18 odst. 1 SFEU vykládán v tom smyslu, že toto ustanovení brání omezení pojistné ochrany na pojistné události, které nastaly v metropolitní Francii a ve francouzských zámořských departementech, protože příslušný francouzský orgán, Bureau central de tarification, nevznesl proti příslušnému ustanovení námitky, přestože toto ustanovení porušuje článek 18 odst. 1 SFEU, protože obsahuje nepřímou diskriminaci na základě státní příslušnosti?

3)

V případě kladné odpovědi na první otázku: Za jakých podmínek může být v případech účinků pro třetí osoby odůvodněna nepřímá diskriminace? Zejména: Může být teritoriální omezení pojistné ochrany na pojistné události, které nastanou v rámci některého členského státu EU, odůvodněno argumentem omezení odpovědnosti pojistitele a výše pojistného, pokud příslušné pojistné smlouvy zároveň stanoví, že v případě sériových pojistných událostí je výše pojistné ochrany na pojistnou událost a pojistné ochrany na pojistný rok v součtu omezena určitou částkou?

4)

V případě kladné odpovědi na první otázku: Musí být článek 18 odst. 1 SFEU vykládán v tom smyslu, že pojistiteli, pokud tento v rozporu s čl. 18 odst. 1 SFEU plní pouze u pojistných událostí, které nastaly v metropolitní Francii a ve francouzských zámořských departementech, může být – pokud pojistná událost nastala mimo tato území – upřena námitka, že nemůže zaplatit, protože již bylo dosaženo limitu pojistného plnění?