26.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 427/17


Преюдициално запитване от Cour d'appel de Liège (Белгия), постъпило на 17 септември 2018 г. — Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique/QC, „Comida paralela 12“

(Дело C-579/18)

(2018/C 427/25)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d'appel de Liège

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Ministère public, Ministre des Finances du Royaume de Belgique

Ответници: QC, „Comida paralela 12“

Преюдициален въпрос

Допуска ли член 79 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза за създаване на Митнически кодекс на Съюза (1) с национална правна уредба като въведената с член 266 от Общия закон от 18 юли 1977 г. за митата и акцизите, в случаи на незаконно въвеждане на митническата територия на Съюза на стока, която подлежи на облагане с вносни мита, да се предвиди, че лицето, носещо гражданска отговорност за извършителя на такова престъпление, в което посоченото носещо гражданска отговорност лице не е участвало, е солидарен съдлъжник за митническото задължение?


(1)  ОВ L 269, стр. 1 и поправки в OB L 287, 2013 г., стр. 90 и OB L 267, 2016 г., стр. 2.