5.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 399/24


12. septembril 2018 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik

(Kohtuasi C-576/18)

(2018/C 399/33)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Stromsky ja D. Recchia)

Kostja: Itaalia Vabariik

Hageja nõuded

tuvastada, et kuna Itaalia Vabariik ei ole võtnud kõiki meetmeid, et täita Euroopa Kohtu 29. märtsi 2012. aasta otsust kohtuasjas C-243/10, mis käsitleb õigusvastaseks ja siseturuga kokkusobimatuks kuulutatud riigiabi tagasinõudmist abi saajatelt, nagu see on ette nähtud komisjoni 2. juuli 2008. aasta otsuses 2008/854/EÜ (1), on Itaalia rikkunud kohustusi, mis tal nende otsuste ja ELTL artikli 260 alusel tuleb täita;

kohustada Itaalia Vabariiki maksma komisjonile kindlasummaline trahv, mis on arvutatud nii, et päevades arvutatav summa 13 892 eurot korrutatakse rikkumise jätkamise päevade arvuga, kuid mis ei oleks väiksem kui 8 715 000 eurot, alates Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-243/10 kohtuotsuse kuulutamise päevast kuni käesolevas kohtuasjas kohtuotsuse kuulutamiseni;

kohustada Itaalia Vabariiki maksma komisjonile poolaasta kaupa arvutatav karistusmakse, mille suuruseks määras komisjon 126 840 eurot päevas alates käesolevas kohtuasjas otsuse kuulutamise päevale järgnevast poolaastast;

mõista kohtukulud välja Itaalia Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjoni 2. juuli 2008. aasta otsuses 2008/854/EÜ, milles käsitletakse riigiabi kava C 1/04 (ex NN 158/03 ja CP 15/2003) (abimeede N 272/98, maakonnavalitsuse 1998. aasta akt nr 9) kuritarvitamist (ELT 2008, L 302, lk 9), tuvastatakse, et käsitletav Itaalia antud riigiabi on õigusvastane ja siseturuga kokkusobimatu, ning kohustatakse Itaaliat see tagasi nõudma.

29. märtsi 2012. aasta kohtuotsuses kohtuasjas C-243/10: komisjon vs. Itaalia, otsustas Euroopa Kohus, et kuna Itaalia Vabariik ei ole ettenähtud tähtaja jooksul võtnud kõiki vajalikke meetmeid selleks, et nõuda abisaajatelt tagasi selles otsuses käsitletud abikava alusel antud abi, on ta rikkunud sellest otsusest tulenevaid kohustusi.

Enam kui kuus aasta pärast selle kohtuotsuse kuulutamist ja hoolimata komisjoni mitmest pöördumisest Itaalia valitsuse poole ei ole suurt osa sellest abist veel tagasi nõutud. Oma tegevusetuse põhjendamiseks ei piisa Itaalia valitsuse argumentidest muu hulgas pooleliolevate riigisiseste menetluste kohta. Seega ei ole käesolevas kohtuasjas hagi esitamise ajaks Itaalia antud abi veel täielikult tagasi nõudnud ega täitnud täielikult Euroopa Kohtu otsust kohtuasjas C-243/10.

Komisjoni palub seega, et Euroopa Kohus tuvastaks, et Itaalia on rikkunud ELTL artiklit 260 ja et talt mõistetaks välja kindlasummaline trahv ja poolaastates arvutatav karistusmakse kuni kohtuasjas C-243/10 kuulutatud kohtuotsuse täieliku täitmiseni.


(1)  Komisjoni 2. juuli 2008. aasta otsus, milles käsitletakse riigiabi kava C 1/04 (ex NN 158/03 ja CP 15/2003) (abimeede N 272/98, maakonnavalitsuse 1998. aasta akt nr 9) kuritarvitamist (ELT 2008, L 302, lk 9).