12.11.2018   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 408/43


Tšehhi Vabariigi 13. septembril 2018 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (seitsmes koda) 28. juuni 2018. aasta määruse peale kohtuasjas T-147/15: Tšehhi Vabariik versus komisjon

(Kohtuasi C-575/18 P)

(2018/C 408/56)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Pooled

Apellant: Tšehhi Vabariik (esindajad: M. Smolek, J. Vláčil ja O. Serdula)

Teine menetlusosaline: Euroopa Komisjon

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud määrus;

lükata tagasi komisjoni esitatud vastuvõetamatuse vastuväide;

saata asi tagasi Üldkohtule otsuse tegemiseks Tšehhi Vabariigi hagiavalduses esitatud nõuete kohta; ja

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Apellant esitab oma kaebuse põhjendamiseks ühe väite, mille kohaselt on rikutud Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklit 263 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) artikliga 47.

Üldkohus on vaidlustatud määruses tema sõnul vääralt järeldanud, et vaidlustatud õigusakt, eriti arvestades komisjoni pädevuse puudumist võtta vastu otsus traditsiooniliste omavahendite valdkonnas, ei ole vaidlustatav akt ELTL artikli 263 tähenduses, mis Üldkohtu hinnangul ei kahjusta Tšehhi Vabariigi õigust tõhusale kohtulikule kaitsele harta artikli 47 tähenduses, seni kuni Tšehhi Vabariigil on võimalik tasuda vaidlusalust summat vastavalt tingimustele, esitada komisjoni seisukoha põhjendatuse kohta vastuväiteid ning oodata, et komisjon esitaks ELTL artikli 258 kohaselt hagi.

Üldkohtu järeldused on vastuolus ELTL artikliga 263 koostoimes harta artikliga 47, kuna tingimuslik maksmine ei taga, et tulevikus teeb vaidlusküsimuses sisulise otsuse Euroopa Kohus. See tõdemus põhineb Euroopa Kohtu praktikal, mis puudutab komisjoni kaalutlusõigust seoses liikmesriigi kohustuste täitmata jätmise menetlusega, tingimusliku maksmise mõistet selgitavate vastavate sätete puudumisel, ja eriti komisjoni varasemal praktikal antud valdkonnas.