12.11.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 408/43


Жалба, подадена на 13 септември 2018 г. от Чешката република срещу определението, постановено от Общия съд (седми състав) на 28 юни 2018 г. по дело T-147/15, Чешка република/Комисия

(Дело C-575/18 P)

(2018/C 408/56)

Език на производството: чешки

Страни

Жалбоподател: Чешка република (представители: M. Smolek, J. Vláčil и O. Serdula)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят иска от Съда:

да отмени обжалваното определение,

да отхвърли възражението за недопустимост, повдигнато от Европейската комисия,

да върне делото на Общия съд за ново разглеждане, за да се произнесе по исканията на Чешката република, изложени в нейната жалба, и

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква само едно основание: нарушение на член 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с член 47 от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък „Хартата“).

В обжалваното определение Общият съд неправилно приема, че тъй като Комисията по-специално няма правомощия да приема решения в областта на традиционните собствени ресурси, обжалваният акт не е акт, който може да бъде обжалван на основание член 263 ДФЕС, като това според Общия съд не засяга правото на Чешката република на ефективна съдебна защита по смисъла на член 47 от Хартата, тъй като Чешката република можела да заплати оспорваната сума под условие, да изложи възражения срещу основателността на защитаваната от Комисията правна гледна точка и да изчака Комисията да предприеме действия по реда на член 258 ДФЕС.

Заключенията на Общия съд противоречат на член 263 ДФЕС във връзка с член 47 от Хартата, тъй като плащането под условие не е гаранция, че в бъдеще спорът ще бъде разрешен по същество от Съда. Това следва от установената практика на Съда относно свободата на преценка, с която разполага Комисията в производствата по неизпълнение на задължения, от липсата на каквато и да било разпоредба относно концепцията за плащане под условие, и по-специално от предходната практика на Комисията в тази област.